पि.एम टि सम्वन्धि क्षेत्रीय प्रवोधिकरण तथा कार्याशाला गोष्टिको क्रममा पोखरा