मौजुदा सूची (स्टान्डिङ्ग लिष्ट) दर्ता वा अद्यावधिक भएका फर्मका बिवरण।