फाराम भरेका विद्यार्थीहरुको प्रारम्भिक छनोट सूची प्रकाशन सम्बन्धमा ।

अनलाइन मार्फत छनोट भएका विद्यार्थीहरूका लागि प्रयोग गरिने कवुलियतनामा फाराम ( विद्यालयहरूले कवुलियतनामा www.iemis.doe.gov.np वाट प्रविष्टि गरिदिनुहोला । प्रविष्टि गर्ने system वैशाख १० गते वाट खुल्ला हुनेछ ।) कवुलियतनामा इमेल वाट पठाइमा मान्यहुने छैन ।

ख. फाराम भरी प्रारम्भिक छनोट सूचीमा परेका विद्यार्थीहरूको नामावली

फाराम भरी प्नारम्भिक छनोट सूचीमा परेका विद्यार्थीहरूले प्रयोग गर्ने कवुलियतनामा

विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति अन्तर्गत छनोट भएका विद्यार्थीहरूको खाता नं उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा

यो सूचना कक्षा ८ मा गत वर्ष छनोट भएर हाल सम्म विवरण उपलव्ध नगराउने जिल्ला तथा विद्यालयहरूलाइ मात्रहो । हाल छनोट सूचीमा परेका विद्यालयहरूको हकमा यसै वोव साइटको नतिजा भित्र प्रारम्भिक सूची भित्रको माध्यमिक तह मा गएर हेर्नुहुन अनुरोध छ ।


https://sfafdb.edu.np/priliminary-list-plus-two/