फाराम भरेका विद्यार्थीहरुको प्रारम्भिक छनोट सूची प्रकाशन सम्बन्धमा ।

अनलाइन मार्फत छनोट भएका विद्यार्थीहरूका लागि प्रयोग गरिने कवुलियतनामा फाराम ( विद्यालयहरूले कवुलियतनामा www.iemis.doe.gov.np वाट प्रविष्टि गरिदिनुहोला । प्रविष्टि गर्ने system वैशाख १० गते वाट खुल्ला हुनेछ ।) कवुलियतनामा इमेल वाट पठाइमा मान्यहुने छैन ।

ख. फाराम भरी प्रारम्भिक छनोट सूचीमा परेका विद्यार्थीहरूको नामावली

फाराम भरी प्नारम्भिक छनोट सूचीमा परेका विद्यार्थीहरूले प्रयोग गर्ने कवुलियतनामा