Downloads

विद्यालयले कवुलियतनामा भराउदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू:

क. कक्षा ८ मा छनोट भइ कक्षा ९ मा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरू सवै योग्य हुनेछन्।

ख. कक्षा १० मा अध्ययनरतले कक्षा ११ मा विज्ञान विषय अध्ययन गर्न चाहेमा रिजल्टमा देखिएका सवै योग्यहुन् । तर अन्य विषय अध्ययन गर्ने चाहेमा रिजल्टमा देखिएका विद्यार्थीहरूमध्ये पहिलो कुइन्टाइल सम्मका विद्यार्थीहरूलाइ मात्र कवुलियतनामा भराइ विद्यालयहरूले बैंकमा पठाउनु पर्नेछ ।

ग. हाल कक्षा ११ मा अध्ययनरतले कक्षा ११ मा विज्ञान वाहेक अन्य विषय अध्ययन गर्ने चाहेमा रिजल्टमा देखिएका विद्यार्थीहरूमध्ये पहिलो कुइन्टाइल सम्मका विद्यार्थीहरूलाइ मात्र कवुलियतनामा भरार्इ बैंकमा पठाउनु पर्नेछ ।

घ. पछि घरधुरी सर्वेक्षण गर्दा पहिले भरिएको विवरणहरू फरक भएमा छनोट नतिजावाट नामावलि हटाइनेछ ।

कवुलियतनामा

बैंकहरुको सुची