Downloads

विद्यालयले कवुलियतना भराउदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू:

विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति सम्बन्धी जानकारी

१. Quintile भनेको के हो ?

Quintile भनेर समूहलाई बुझाउँछ । आवेदक विद्यार्थीहरुको विपन्नताको आधारमा Quintile निर्धारण गरिन्छ । First quintile भनेको आर्थिक अवस्था एकदम कमजोर भएको समूह हो । Fifth quintile भनेको आर्थिक अवस्था राम्रो भएको समूह हो ।

२. विद्यार्थी कुन Quintile मा परेको हो कसरी थाहा पाउन सकिन्छ ? कुन Quintile मा परेको विद्यार्थीले कुन विषय अध्ययन गर्न पाउँछन ?

https://iemis.doe.gov.np मा गएर बिद्यालयले लगइन गर्ने र pmt रिपोर्टमा जाने, सो रिपोर्टमा देखिएको विद्यार्थी भनेको छात्रवृत्तिका लागि योग्य विद्यार्थी भनेको हो । छनोट भएका मध्ये पहिलो Quintile मा परेका सबै विद्यार्थीहरु छात्रवृत्ति पाउन योग्य हुन्छन । तर कक्षा १० बाट ११ मा गएका विद्यार्थीको हकमा भने Quintile मा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । कक्षा ११ का लागि छनोट भएकामध्ये दोस्रो Quintile मा परेका छात्र/छात्राहरु र तेस्रो Quintile मा परेका छात्राहरुले भने विज्ञान विषय पढेमा मात्र छात्रवृत्ति पाउन योग्य हुन्छन । अन्य विषय (व्यवस्थापन, शिक्षा आदि) का लागि छात्रवृत्ति पाउन योग्य होइनन । अन्य विषय पढ्नेहरुले पहिलो Quintile मा पर्नेले मात्र छात्रवृत्ति पाउछन । छात्रवृत्ति पाउनका लागि भने कक्षा ९ र ११ मा भर्ना भएको हुनुपर्नेछ ।

३. कस्तो विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति प्राप्त गर्दछन ?

विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिमा छनौट भएका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले मात्र छात्रवृत्ति पाउनेछन । सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ र १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीले आवेदन गरेको तर कक्षा ९ र ११ मा निजी विद्यालयमा भर्ना/स्थानान्तरण भएमा छात्रवृत्ति पाउन योग्य हुने छैनन ।

४. कुन कुन विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई विज्ञान विषयको लागि विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ ?

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ अनुसार शैक्षिक वर्ष २०७७ देखि कक्षा ११ मा लागु भएको एकलपथीय पाठ्यक्रम अवधारणा अनुसार संकायको व्यवस्था नभई कक्षा ११ र १२ मा ऐच्छिक विषयअन्तर्गत बढीमा ३ ओटा समूहबाट १/१ विषय (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान र जीव विज्ञान) अध्ययन गरेमा मात्र विज्ञान विषयको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ । यी बाहेक अन्य विषय अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई विज्ञानबाहेकको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ ।

५. कबुलियतनामा अनिवार्य भर्नुपर्ने हो ? यो कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ?

विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिका लागि छनोट भएका सबै विद्यार्थीहरुले कबुलियतनामा अनिवार्य रुपमा भर्नुपर्दछ । कबुलियतनामाको फाराम शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको website बाट Download गरी प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । फाराम CEHRD को website www.doe.gov.np बाट मात्रै लिनुपर्नेछ । कबुलियतनामाको हार्डकपी सम्बन्धित शिक्षा तथा समन्वय इकाइमा अनिवार्य रुपमा बुझाउनुपर्नेछ ।

६. विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीको खाता कसरी प्रविष्टि गर्न सकिन्छ ?

(क) विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिमा छनौट भएका विद्यार्थीहरुको खाता नं Entry गर्नका लागि https://iemis.doe.gov.np मा जाने र आफ्नो विद्यालयको कोड र पासवर्ड राखेर लग इन गर्ने । पासवर्ड थाहा नभएको अवस्थामा भने सम्बन्धित पालिकामा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ । (ख) त्यसपछि PMT Student Declaration मा जाने र Add Student Declaration मा क्लिक गर्ने । एउटा फाराम देखिन्छ । सो फाराममा आफ्नो विद्यालयको नाम छान्ने अनि विद्यार्थीको नाम छान्ने । यस अवस्थामा विभिन्न तालिकाबाट विद्यार्थीको नाम निकाल्नु पर्ने हुनाले विद्यार्थीको नाम देखिन केही समय लाग्छ ।

७. विद्यार्थीको नाम लगायतका विवरण कसरी सच्याउन सकिन्छ ?

विद्यार्थीको पहिलो नाम र अन्तिम नाम परिवर्तन गर्न मिल्दैन । यदि विद्यार्थीको विवरण गल्ती रहेछ भने खाता खोलाउदा सही विवरण राखेर खाता खोलाउनुपर्दछ । यसपश्चात इमिसमा भएको विवरण र खाता खोलाउदा भएको विवरण एकै हो भनि सम्बन्धित विद्यालय र पालिकाको सिफारिस सहितको विवरण शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र समावेशी शिक्षा शाखाको इमेल inclusivedoe@gmail.com वा https://www.facebook.com/inclusivedoe/ मा पठाउनुपर्नेछ । साथै विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीले क वर्गको बैंकमा खाता खोल्नुपर्नेछ । Bank Details अन्तर्गत बैंकको नाम, खाता रहेको शाखाको नाम र खाता नम्बर गल्ती नहुने गरी प्रविस्टि गर्नुपर्नेछ ।

८. विद्यार्थीको स्थानान्तरण भएमा बैंक खाता विवरण कहाँबाट प्रविष्टि गर्न सकिन्छ ?

विद्यार्थी कक्षा ८ बाट कक्षा ९ वा कक्षा १० बाट कक्षा ११ मा स्थानान्तरण भएर गएको हो भने पनि फाराम भर्दा जुन विद्यालयबाट भरेको हो सोही विद्यालयबाट IEMIS मा बैंक विवरण लगायतका विवरण प्रविष्टि गर्नुपर्दछ ।

९. स्थानान्तरण भएको विद्यालयको नाम भेटिएन भने कहाँ सम्पर्क गर्न सकिन्छ ?

यदि स्थानान्तरण भइ जान लागेको विद्यालयको नाम भेटिएन भने विद्यालयको नाम, स्थानीय तहको नाम र सो विद्यालयको प्र.अ. को नाम र सम्पर्क नम्बर लेखेर समावेशी शिक्षा शाखाको इमेल inclusivedoe@gmail.com मा पठाउनु पर्नेछ ।