Introduction

विद्यार्थी वित्तिय सहयोग कोष विकास समिति २०६२ साल फाल्गुन २२ गते विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समिति (गठन) आदेश जारी गरेको हो । यस गठन आदेशको प्रमुख उदेश्य आर्थिक रुपले विपन्न, अपाङ्ग, पिछडिएका जनजाती, जेहेन्दार, दलित वा दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीको पहिचान गरी त्यस्ता विद्यार्थीहरुलाई आवश्यकता अनुसार छात्रवृत्ती, अनुदान तथा ऋण सहयोगको व्यवस्था गर्ने रहेको छ ।

ख. कार्यक्रमबाट हासिलहुने उपलब्धि निम्नानुसारका उपलब्धिहासिलहुने अपेक्षा गरिएको छ ।

  • उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाई समताकुलक पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रविधिक तथा बैज्ञानिक शिक्षाका अवसरहरु वृद्धि हुने
  • अर्थिक रूपले विपन्न विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्ती तथा अनुदान संगै शैक्षिक पहुँचमा वृदी हुनेछ।
  •  शैक्षिक ऋण सहयोगको माध्यम वाट विपन्न विद्यार्थीहरूलार्इ प्रविधिक विषयमा पहुँच बृदीगर्न सहयोग गर्दछ । • अल्पसंख्यक तथा सिमाङ्गकृत वर्गका विद्यार्थीहरूको शिक्षामा पहुँच अभिवृदि गर्न सकिन्छ