Preliminary List

 

विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समितिको प्रारम्भिक सूची प्रकाशन गरिएको सूचना यस समितिबाट संचालित उच्च शिक्षा सुधार परियोजना अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयवाट SEEमा सामेल भर्इ कक्षा ११ विज्ञान विषय लिर्इ अध्ययन गर्न चाहने तथा कक्षा १२ उत्तीर्ण भर्इ स्नातक तह अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुको प्रारम्भिक सूची प्रकाशन गरिएको छ ।

१. प्रारम्भिक सूचीमा छनोट भएका विद्यार्थीहरुले नजिकको राष्ट्रिय वाणिज्य बैकको शाखा कार्यालयमा खाता खोली समितिले उपलव्ध गराएको अनुसूची ८ तथा अनुसूची ९ भरी सम्वन्धित बैकमा वुझाउनुहुन अनुरोध छ ।

२. प्रारम्भिक सूचीमा नपरेका विद्यार्थीहरुले ३० दिनभित्र यस समितिको कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने छन् ।

३. प्रारम्भिक सूचीमा नामावली समावेश भएतापनि घरधुरी सर्वेक्षणबाट अयोग्य ठहरिएमा निजहरुको अन्तिम छनोट सूचीवाट नाम हटाइने छ ।

४. रजिस्ट्रेसन नं तथा नाम नमिलेको कारणले अयोग्य देखिएको भए यस कार्यालयमा आवश्यक कागजात सहित सम्पर्क राख्नुहोला ।

क. कक्षा ८ उत्तीर्ण गरी कक्षा ९ अध्ययन गर्न चाहनेहरूको प्रारम्भिक छनो सूची http://www.sfafdb.edu.np/Downloads/2f8c6c58-9be8-498d-86c6-24b2934a54da.pdf

ख. २५ जिल्ला अन्तर्गत विज्ञान विषय लिर्इ अध्ययन गर्न चाहनेहरूको प्रारम्भिक छनोट सूची http://www.sfafdb.edu.np/Downloads/5678e4ed-edfa-4ef8-bd9e-fc17a5317c38.pdf

ग. २५ जिल्ला अन्तर्गत अन्य विषय लिर्इ अध्ययन गर्न चाहनेहरूको प्रारम्भिक छनोट सूची http://www.sfafdb.edu.np/Downloads/9e418dfb-ef18-4202-9647-2b6cce6d1673.pdf

विविध कारणले निर्धारीत समय भन्दा पछि प्राप्त फारामहरुको प्रारम्भिक नतिजाहरु

क. कक्षा ८ उत्तीर्ण गरी कक्षा ९ अध्ययन गर्न चाहनेहरूको प्रारम्भिक छनोट सूची http://www.sfafdb.edu.np/Downloads/047e2c12-f34f-4c3b-ab6c-10aaf4a68f22.pdf

ख.  ११ विज्ञान तथा अन्य विषय लिर्इ अध्ययन गर्न चाहनेहरूको प्रारम्भिक छनोट सूची http://www.sfafdb.edu.np/Downloads/907e21d7-25fa-437e-8a59-b87090baddbc.pdf