Application Notice

विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिको लागि फाराम भराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार आ. व. ०७५।७६ वाट ७७ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिकतह (कक्षा ९ देखि कक्षा १२) मा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयन गरिने भएकाले देहायअनुसार गराउनुहुन सम्वन्धीत सवैकालागि यो सूचनाजारी गरिएकोछ ।

१) गतवर्ष कक्षा ८ र कक्षा ११ माफाराम भराइएका २५ जिल्ला सहित बाँकि जिल्लाहरुले पनि यस शैक्षिक सत्रमा सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ८ माअध्ययन गरिरहेका बालबालिकाहरु, काक्षा १० माअध्ययन गरिरहेका बालबालिकाहरु र वि.स.२०७४ सालको एसइइ परीक्षामा तोकिएको जिपिए ल्याई यस वर्ष कक्षा ११ मा सामुदायिक विद्यालयमा विज्ञान तथा विज्ञान बाहेकका अन्य विषयहरु अध्ययनगर्ने छात्रछात्राहरु मध्ये  तोकिएको छात्रवृत्ति प्राप्तगर्न इच्छुक सबै छात्रछात्राहरुले यो फारामभर्नु पर्नेछ ।

२) फाराम भर्नका लागिआवश्यक सफ्टकपी वा फाराम स्थानीयतह मार्फत विद्यालयहरुलाई उपलब्ध हुनेछ । स्थानीय तहहरुलाई आवश्यक सफ्टकपी वा फाराम जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले उपलब्ध गराउने छ । विद्यालयहरुले उक्त सफ्ट कपी वा फाराम शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मार्फत सोझै प्राप्तगर्न पनि सक्नेछ ।

३) फारामभर्दा विद्यार्थीहरुले छुटाछुटै फाराम भराउनु पर्नेछ । सफ्टकपीको प्रयोग गरी विवरण भर्दा प्रत्येक विद्यालयको छुटाछुटै सफ्टकपी हुने र सोही सफ्ट कपीबुँदा नं. ‘क’ मा उल्लेखित विद्यार्थीहरुको तोकिएको सम्पुर्ण विवरण अनिवार्य रुपमाभर्ने व्यवस्था विद्यालयले मिलाउनु पर्नेछ ।

४) तोकिएको समयमाविवरण भरी स्थानीयतह र शिक्षाविकास तथा समन्वयएकाइ समक्ष बुझाउने  कर्तव्य सम्बन्धीत विद्यालयको प्रधानाध्यापकको हुनेछ ।

५) विद्यालयले तथ्याङ्क प्रविष्टि गरिसके पछि त्यसको सफ्ट कपी वा फाराम शिक्षा विकास तथा समन्वयएकाइ लाई अनिवार्य बुझाउनु पर्नेछ ।

६) शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ ले सफ्टकपी वा फाराम उपलब्ध गराउने र कात्तिक पहिलो हप्ता सम्म विवरण भरी वा भर्न लगाई विद्यालयबाट  स्थानियतहमा तथा आफ्नो इकाइमा बुझाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

७) स्थानिय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले कात्तिक महिनाभित्र यसरी संकलित विवरणको सफ्टकपी वा फाराम शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र वा विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समितिको कार्यालयमा पठाउने व्यवस्थाहुन अनुरोध छ ।

८) उक्त फारामको नमुना यसै सूचना साथ प्रकाशित गरिएको छ । फाराम स्थानियतह वा विद्यालय वा विद्यार्थीले सोझै शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको वेबसाइट www.doe.gov.np वा विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समितिको वेब www.sfafdb.edu.np बाट डाउनलोड गरी प्राप्तगर्न पनि सक्नेछन् ।

९) यो फाराम भरेका विद्यार्थी मध्ये छात्रवृत्तिपाउन योग्यभई छनोटमा परेका कक्षा ८ का विद्यार्थीहरुले २०७६  साल वैशाखको शैक्षिक सत्रमाकक्षा ९ मा भर्ना भएपछि, कक्षा १० का विद्यार्थीहरुले २०७५ को एसइई परीक्षा मा नतिजाप्राप्त गरे पश्चात २०७६ मा कक्षा ११ मा भर्ना भएपछि र कक्षा ११ मा फाराम भरेका विद्याार्थीले यसै शैक्षिक सत्रमा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नेछन् ।

१०) यसरी छनोट भई छात्रवृत्तिपाउने विद्यार्थीले अध्ययनका तोकिएका सर्त पूरा गरेको अवस्थामा कक्षा १२ सम्म का लागि नै छात्रवृत्ति पाउन सक्नेछन् ।

११) छात्रवृत्ति सम्बन्धी थप जानकारी लिन चाहने शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र अन्य सरोकारवालाले विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वेबसाइट www.doe.gov.np बाट डाउनलोड गरी हेर्न सक्नेछन् ।

पुनश्च यस सम्बन्धी थप जानकारी आवश्यकपरेमा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी, भक्तपुरको समावेशी शिक्षा शाखामा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।

विस्तृत जानकारीका लागि २०७५।०६।१६ गतेको गोरखापत्र राष्टिय दैनिक हेर्नुहोला

फाराम तलको लिङ्क वाट प्राप्त गर्न सकिनेछ

http://sfafdb.edu.np/Downloads/5ec6a13e-57ea-4ff3-be86-979ed03bf908.pdf


Download