शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र तथा विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समितिले नेपालभरका सामूदायीक विद्यालयमा कक्षा ८ र १० मा अध्ययनरत विपन्न विद्यार्थीहरू पहिचान गरी उनीहरूलार्इ ९-१२ सम्म छात्रवृत्ति प्रदान गर्न विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रम कार्यान्वयमा ल्याएको छ। उक्त कार्यको लागी मिति २०७६।१२।२० सम्म समय थप गरीएको छ ।

बिबरण भराउदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु

 1. विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति भनेको सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुमध्येबाट PMT विधिबाट विपन्न विद्यार्थी छनौट गरी प्रदान गरिने छात्रवृत्ति हो ।
 2. विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति पाउन सर्वप्रथम विपन्न लक्षित फाराम भर्ने उक्त फाराम sfafdb.edu.np वाट प्राप्त गर्ने ।
 3. कक्षा ८ सम्म वा कक्षा १२ सम्म संचालित सामुदायिक विद्यालयहरु र नियमित रुपमा सरकारी अनुदानप्राप्त परम्परागत विद्यालयहरुः गुरुकुल/आश्रम, गुम्बा, मदरसाहरुले समेत फाराम भर्न भराउन सक्नेछन ।
 4. PMT फाराम भराउने, प्रमाणीकरण गर्ने र Entry गर्ने जिम्मेवारी फाराममै उल्लेख गरिएको छ ।
 5. विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिको लागि चाहिने पि.एम.टी एक्सेल (Online Entry का लागि) विद्यालयहरूले iemis.doe.gov.np मा जाने, Log in गर्ने, Export Excels मा जाने, PMT Exporting मा क्लिक गर्ने, सालमा २०७६ छान्ने, कक्षामा ८ र १० राख्ने, अनि Go गर्ने । यति गरेपछि तपाईको Desktop मा PMT भर्ने Excel निस्कन्छ त्यसैमा विवरण भर्ने ।
 6. विद्यालयको EMIS Code र पासवर्ड थाहा भएन भने स्थानीय निकाय मार्फत नयाँ पासवर्ड लिने ।
 7. PMT फाराममा उल्लिखित सम्पूर्ण सूचकहरु अनिवार्य भर्नुपर्ने छ ।
 8. छनौट नतिजाका लागि विद्यालयले iemis.doe.gov.np मा गर्इ आफ्नो user name र password को प्रयोग गरी Poverty Report वाट नतिजा प्राप्त गर्ने ।
 9. कुइन्टाइल अनुसार छनोट भएको नतिजा प्राप्त भएपछि विद्यार्थीहरूलार्इ छनोट मा परेको विद्यालयवाट कवुलियतनामा भएको विवरणहरू विद्यालयहरूले प्रमाणित गरेपश्चात विद्यार्थीहरूलार्इ पायक पर्ने क वर्गको जुनसुकै बैकमा खाता खोल्न लगाइ छनोटमा परेको विद्यालयले नै iemis.doe.gov.np लगइन गरी PMT student Declaration को Add Student Declaration मा लगइन गरी विवरण भराउनु पर्दछ ।
 10. विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वापत वापत कक्षा ९ र १० को लागि प्रति कक्षा प्रति विद्यार्थी बार्षिक रु ६०००(छ हजार ) र कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय अध्ययनरतका बार्षिक रु २४०००। विज्ञान बाहेक अन्य विषयमा कक्षा ११ र १२ का लागि बार्षिक रु १८००० ।  विद्यार्थीको वैक खातामा निकासा हुनेछ ।
 11. छात्रवृत्तिको नतिजा २०७६।१२।२५ गते प्रकासित गरिनेछ ।
 12. नतिजा प्रकासन भएपछि कक्षा ९ मा नयाँ भर्ना हुनासाथ ९ मा उल्लिखित अनुसार भराउने र कक्षा १० का विद्यार्थीहरूले SEE को नतिजा पश्चात मात्र कवुलीयतनामा भराउने ।
 13. थप जानकारीका लागी विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समिति, तिनकुने, काठमाडौँ, फोन नं ०१४१११७१२ |